Aplikacije

Električna energija, energetika i optika

Band Gap Measurements for Compound Semiconductors

Mjerenja energetske praznine složenih poluvodiča

Spektri difuzne refleksije za dvije vrste složenih poluvodiča (crvena linija: Culn0.5Ga0.5Se2, plava linija: CulnSe2) korišteni kao materijali solarnih ćelija izmjereni su pomoću ISR-2600Plus integrirajuće sfere. Očito je da se apsorpcijski rub (položaj pri padu refleksije) razlikuje ovisno o uzorku. Ova razlika označava razliku u energetskoj praznini* za ove uzorke. (Uzorci su osigurani od strane laboratorija Wada, Prirodoslovno-tehnološki fakultet, Sveučilište Ryukoku.) Energetska praznina za uzorke izračunati su korištenjem Tauc metode. Dobiveni rezultati su 1,27 eV za Culn0.5Ga0.5Se2 (crvena linija) i 0,99 eV za CulnSe2 (plava linija). * Pojam energestka praznina odnosi se na energetsku razliku između vrha valentnog pojasa koji je pun elektrona i dna provodnog pojasa koji ne sadrži elektrone.

Građevina

Window Glass Transmission Measurements

Mjerenja transmisije prozorskog stakla

Dvije vrste prozorskog stakla izmjerene su pomoću ISR-2600Plus integrirajuće sfere. Uzorak prikazan crvenom linijom vrlo je proziran do blizu infracrvenog svjetla pri 800 nm ili više. Međutim, uzorak prikazan plavom linijom očito nije baš proziran za svjetlost blizu infracrvenog svjetla.

Kemikalije

Thickness Measurements of Cling Films

Mjerenja debljine prijanjajućih filmova

Valovito oblikovane interference ponekad se pojavljuju ako se svjetlost propušta kroz film. Debljina filma uzorka može se odrediti pomoću ovih interferencijskih valnih oblika. Na slici su prikazani podaci o transmisiji za prijanjajući film. Izrađuje se jasan interferencijski valni oblik. Upotrebom opcijske programske podrške za mjerenje debljine filma, izračunava se debljina filma od 10,4 µm. (Oprez) Za izračun debljine filma potrebno je unijeti indeks loma uzorka.

Tekstil

Total Transmittance Spectrum of CNF

Spektar ukupne transmisije CNF-a

Integrirajuća sfera ISR-2600Plus korištena je za mjerenje spektra ukupne transmisije celuloznog nanofibre (CNF). Ovisno o korištenim sirovinama, spektri mogu varirati, prozirnost može varirati, a time i spektralne tendencije u ultraljubičastom području mogu varirati.

Biomedicina

Mjerenja DNK i proteina

Crvena i plava linija su apsorpcijski spektri za dsDNK i BSA (goveđi serumski albumin).

Vrijednosti koncentracije su 45 ng / μL za dsDNK i 2,2 mg / ml za BSA.

Hrana

Mjerenje vitamina

Ovdje je prikazan spektar apsorpcije riboflavina (vitamin B2).

Top of This Page