Plinska kromatografija

Plinski kromatoraf (GC) je analitički instrument koji mjeri sastav različitih komponenti u uzorku. Analiza koja se obavlja plinskim kromatografom se zove plinska kromatografija.

Načelo plinske kromatografije: Uzorak injektiran u instrument ulazi u plinski tok koji ga prenosi do cijevi za odvajanje koja se zove "kolona". (Kao tzv. plin nositelj se koriste helij ili dušik.) Različite komponente se dijele unutar kolone. Detektor mjeri količinu komponenti koje izlaze iz kolone. Za mjerenje uzorka nepoznate koncentracije, u instrument se ubacuje standardni uzorak poznate koncentracije. Standardno vrijeme zadržavanja vrška uzorka i površina se uspoređuju s testnim uzorkom i izračunava se njegova koncentracija.

Product Lineup

Nexis GC-2030

Dizajniran s aspekta analitičara   Analitičari će uvelike...

GC-2014

Versatile standard Capillary and Packed Gas Chromatograph...

GC-2025

GC-2025 Energy-Saving Gas Chromatograph ...

MDGC-2010

The MDGC-2010 System uses the new and innovative technique of Multiple-heart-...

Nexis SCD-2030

The Nexis™ SCD-2030 is a next-generation sulfur chemiluminescence detection system.

Solution System Packages

Accessories & Components

Top of This Page