Odgovorna trgovina "konfliktnim mineralima"

Kako bi spriječile izvor financiranja naoružanih skupina odgovornih za kršenje ljudskih prava, utvrđene su međunarodne mjere za promicanje odgovornog nabavljanja minerala u rizičnim ili oružanim sukobima pogođenim područjima. U politički nestabilnim područjima, trgovina mineralima kao što su kositar, volfram, tantal i zlato mogu se upotrebljavati za financiranje naoružanih skupina, dovesti do prisilnog rada i drugih kršenja ljudskih prava te poticati korupciju i pranje novca. Ti isti tzv. konfliktni minerali zatim se upotrebljavaju u svakodnevnim proizvodima, primjerice u mobilnim telefonima, automobilima ili nakitu.

Dvije najpoznatije donesene su 2011. i 2010. To su Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji) i odjeljak 1502. Zakona Sjedinjenih Američkih Država o Dodd-Frankovoj reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača.

Prva se mjera ne odnosi ni na koju određenu zemlju ili regiju, nego se njom utvrđuje proces koji trebaju slijediti zemlje zainteresirane za razvijanje odgovornih kapaciteta za nabavljanje minerala, dok je Dodd-Frankov zakon usmjeren na Demokratsku Republiku Kongo i devet susjednih zemalja kojim se od trgovačkih društava uvrštenih na burze u SAD-u koja upotrebljavaju „konfliktne minerale” zahtijeva da Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC - Securities and Exchange Commission) podnesu izvješće o podrijetlu tih minerala i o odgovarajućim mjerama dužne pažnje. Pojam dužna pažnja znači postupanje s odgovarajućom pažnjom te je riječ o trajnom, proaktivnom i reaktivnom procesu, kojim gospodarski subjekti uvode sustave i postupke s ciljem utvrđivanja, upravljanja i izvješćivanja o rizicima u svojem lancu opskrbe.

U američkom Dodd-Frankovu zakonu „konfliktni minerali” definiraju se kao „kolumbit-tantalit ili koltan (metalna ruda iz koje se vadi tantal), kasiterit (metalna ruda iz koje se vadi kositar), zlato, volftamit (metalna ruda iz koje se vadi volfram ili njihovi derivati) kojima se financira sukob u Demokratskoj Republici Kongu, Angoli, Burundiju, Srednjoafričkoj Republici, Republici Kongu, Ruandi, Južnom Sudanu, Ujedinjenoj Republici Tanzaniji, Ugandi i Zambiji. 

Iako ne podliježe pravilima SEC-a o otkrivanju konfliktnih minerala, Shimadzu se ipak zalaže za odgovorno nabavljanje minerala te je uspostavila unutarnju organizaciju za nadzor trgovine konfliktnih minerala, u smislu društveno odgovornog poslovanja, kako bi se osiguralo da Shimadzu grupa ne koristi konfliktne minerale kao sirovine u svojim proizvodima. To podrazumijeva provjeru kupnje robe nabavljene na odgovoran način koje ne pridonose sukobu ili drugim povezanim nezakonitim aktivnostima. 

Shimadzu politika o "konfliktnim mineralima"

Shimadzu izričito ističe da neće koristiti "konfliktne minerale" u svojim proizvodima: kolumbit-tantalit (koltan), kasiterit, volframit, njihovi derivati poput tantala, kositra i volframa ili zlata, koje izravno ili neizravno financiraju oružane skupine ili njihova uporaba doprinosi kršenju ljudskih prava koje uključuju trgovinu ljudima, ropstvo, prisilni rad, rad djece, zlostavljanje ili ratni zločini u Demokratskoj Republici Kongo ili njenih devet susjednih zemalja. Ako se utvrdi da bilo koji materijali ili polu/sirovine, korištene u proizvodnji Shimadzu asortimana, sadrže bilo koji od prethodno navedenih "konfliktnih minerala", provest će se odgovarajuće mjere, poput razgovora s dotičnim dobavljačem o rješavanju problema ili trenutnog prekida upotrebe takvog dijela ili sirovine.

To ne znači da Shimadzu u apsolutnom smislu ne prihvaća uopće "konfliktne minerale" proizvedene u DR Kongu ili njenim susjednim zemljama, već da će uzeti u obzir samo one nabavljene u skladu s odgovarajućim zakonima i koji ne financiraju oružane skupine u tim regijama (certificirano od strane DR Kongo - s oznakom "bez konflikta").

Shimadzu Group Organization za provedbu odgovorne politike "konfliktnim mineralima"

 

Shimadzu Corporation je osnovao internu organizaciju, pod nazivom Shimadzu Group Organization, koja razmatra i odlučuje o važnim pitanjima u vezi upravljanja rizicima i etičnog rada korporacije. Na čelu organizacije je Odbor za upravljanje rizicima i korporativnu etiku kojim predsjeda Predsjednik. Unutar organizacije, odgovarajući odjeli s uredno raspoređenim odgovornostima su zaduženi za promicanje korporativnih i grupnih aktivnosti u skladu s politikom Shimadzu grupe, a u vezi s promicanjem odgovorne trgovine "konfliktnim mineralima".

 

Zahtjevi dobavljačima

​Shimadzu održava niz sastanaka kako bi promicao svoju politiku odgovorne trgovine "konfliktnim mineralima", na kojim sastancima sudjeluje i do 500 tvrtki. Dobavljačima su dane upute da pomno izvrše dubinsku analizu (eng. due diligence) i nabavljaju materijale i polu/sirovine iz prethodno provjerenih talionica i rafinerija.

Kako bi našim dobavljačima bolje približili Smjernice korporativnog ponašanja Shimadzu Corporation, poput izbjegavanja trgovine s dobavljačima povezanih s kršenjem ljudskih prava i suzdržavanja od transakcija koje bi financirale takve dobavljače, distribuirali smo Shimadzu etički kodeks koji, ujedno, sadrži prijedloge i upute dobavljačima da postupaju u skladu s očekivanim pravilima ponašanja.

Istraživanje o "konfliktnim mineralima"

 

Predložak za izvještavanje o konfliktnim mineralima (CMRT) se koristi za istraživanje trenutne upotrebe "konfliktnih mineralnih sirovina", kao i informacija o odgovornim talionicama. Istraživanje je namijenjeno provjeri i potvrđivanju informacija da se materijali i polu/sirovine nabavljaju od provjerenih dobavljača ili talionica identificiranih Programa talionica i rafinerija bez "konfliktnih minerala" (CFSP) ili, ako Programom isti nisu identificirani, talionica koje ne koriste minerale kojima se financira bilo koji oblik poticanja oružanih sukoba. Ako se talionica ili rafinerija ocijeni neprikladnom, relevantni dobavljači se upućuju na uklanjanju neprikladnih minerala iz opskrbnog lanca za primjenjive proizvode, materijale ili polu/sirovine. 

Više informacija potražite na našoj globalnoj internetskoj stranici: www.shimadzu.com/about/procurement/conflict_minerals.html

Top of This Page