GCMS spektralne biblioteke i opcionalni softver

Za korištenje uz GCMSsolution

GCMS spektralne biblioteke

NIST biblioteka Glavna biblioteka sadrži  masene spektre za 242,466 generalnih spojeva, a 33,782 tih spektara registrirano je u pod-biblioteci (2014 izdanje).
Wiley biblioteka Ova biblioteka sadrži masene spektre za 638,000 generalnih spojeva (10. izdanje)
MPW Biblioteka za lijekove Ova biblioteka sadrži masene spektre za 8650 spojeva, uključujući lijekove, otrove, pesticide i spojeve koji onečišćuju okoliš.
Biblioteka za pesticide Ovo je biblioteka koja sadrži masene spektre za 578 spojeva izmjerenih metodom elektronske ionizacije (EI) i 383 spoja izmjerena metodom negativne kemijske ionizacije (NCI). Vrlo pouzdana identifikacija moguća je kombiniranjem masenih spekatra izmjerenih EI i NCI modulom. Biblioteka također uključuje metodu za analizu rezidualnih pesticida u hrani i vodovodnoj vodi.
FFNSC (Biblioteka za okusne i mirisne spojeve prirodnog ili umjetnog porijekla)
Ovo je bibilioteka za identifikaciju 3000 različitih okusnih i mirisnih spojeva. Biblioteka sadrži masne spektre kao i retencijske indekse. Upotreba retencijskih indeksa omogućava usporedbu spektara čak i za uzorke koji sadrže izomere i kompleksne matrikse. Maseni spektri i retencijski indeksi registrirani u FFNSC GC/MS knjižnici dobiveni su korištenjem Shimadzu GCMS-QP2010.
GC/MS spektralna biblioteka za metabolite Ova se spektralna biblioteka sastoji od EI masenih spektara i retencijskih indeksa iza 3 kategorije metabolita - aminokiseline (EZ:faast ™ derivati), masne kiseline (derivati ​​metil estera), te organske kiseline i aminokiseline (trimetilsilil derivati). IRetencijski indeksi metilnih estera masnih kiselina mogu se također koristiti s CI masenom spektralnom bibliotekom. Upotreba retencijskog indeksa omogućuje puno veću pouzdanost identifikacije, jer su maseni spektri homolognih spojeva obično vrlo slični.
GC/MS forenzičko toksikološka biblioteka Shimadzu GC/MS forenzičko toksikološka baza podataka sadrži spektre za 502 spoja povezanih sa forenzikom i toksikologijom, uključujući lijekove, psihoneurotske i druge lijekove, pesticide itd., i 1011 masenih spektara, uključujući slobodna-, TMS - i TFA- tijela. 
VOC analiza S/W Ovaj softver sadrži biblioteku koja sadrži masene spektre za 74 VOC (hlapljivi organski spojevi).

GCMSsolution opcionalni softver

Compound Composer softver za simultanu analizu 

Compound Composer softver omogućuje pgrubu potvrdu kvantitativnih vrijednosti za opasne kemikalije bez korištenja standardnog uzorka. Vremena zadržavanja, maseni spektri i kalibracijske krivulje za oko 942 opasnih kemikalija registrirani su u bazi podataka. U kombinaciji s predviđanjem vremena zadržavanja pomoću n-alkana, baza podataka podržava vrlo pouzdanu identifikaciju spoja.

Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.

Top of This Page